TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, TİSK, İşveren Sendikaları, iş dünyasının önde gelen şirketleri ve iş insanları tarafından 12 Temmuz 1985 tarihinde kuruldu.

İş kazaları sonrası çalışanlara gerekli rehabilitasyon hizmetlerini verme, kazazede ve ailelerine destek olma ve yeniden çalışma hayatına kazandırılabilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiren vakıf, aynı zamanda iş kazalarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar yapar. Türkiye’nin farklı organize sanayi bölgelerinde eğitimler düzenleyen vakıf, talep eden işveren sendikalarına da eğitimler verir ve iş sağlığı ve güvenliğinin zorunluluk değil, bir kültür olarak benimsenmesini hedefler.

Türkiye’de mikrocerrahi konusunda uzmanlaşmış cerrah sayısının artırılması amacıyla, bu alanda kendisini geliştirmek isteyen cerrahları yurt içi ve yurt dışındaki kurslara gönderen vakıf, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine de cihaz ve ekipman bağışı yapar.

www.tiskmcv.org.tr

İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türkiye ‘nin ekonomik, sosyal ve mali sorunlarını araştırmak, bunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla 1962 yılında kuruldu.

Ekonomik, sosyal ve mali konularda ortaya çıkan değişimleri bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak ve bu değişimlerin uygulama imkânlarını araştırmak için, bilim insanları ve uzmanların katıldığı uluslararası ve ulusal seminer, açık oturum, konferans ve basın toplantıları düzenleyerek, bunları kitap/broşür halinde yayınlamak ve kamuoyuna duyurmak vakfın en önemli hedefidir.

iav.org.tr

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler hakkında Türk iş dünyası ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 1965 yılında, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle kuruldu. Kuruluşundan bu yana düzenlenen seminer, konferans, panel, yayınladığı araştırmalar ile yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla sürdürdüğü yakın iş birliği ile İKV, saygın ve etkili bir kuruluş haline geldi.

İKV, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak zaman içerisinde faaliyet alanını genişletti, mütevelli kurum ve vakıf destekçilerinin sayısını artırdı. Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de düzenlenen Zirve Toplantısı’nda, Türkiye’nin AB üyeliğine aday bir ülke olduğunun teyidi ile birlikte İKV, faaliyetlerini üyelik sürecinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yoğunlaştırdı; Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarından aldığı destekle, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili konularda özel sektörün AB ve kamu ile ilişkilerindeki koordinasyon görevini üstlendi.

www.ikv.org.tr

MEKSA, özel hukuk hükümlerine göre 1985 yılında kurulmuş kamuya yararlı bir vakıftır. Kuruluşundan bu yana, Türkiye’de iş gücü piyasasının ihtiyaç ve standartlarını dikkate alan, uygulamalı bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve yayılması için çaba harcar. Ulaşmak istediği hedef, mesleki eğitim ile istihdam arasında bir bağ kurulmasıdır.

Bu amaçla İşletmeler Üstü Eğitim Merkezleri kuruluyor ve işletiliyor. Bu çalışmalar, mesleki eğitim ve istihdamla ilgilenen bütün kuruluşların katılımını ve katkısını gerektirdiği için, bu nitelikteki kuruluşlar MEKSA Vakfı ile iş birliği yapıyor ve yönetim kurulunda temsil ediliyor. 

Konfederasyonumuz, vakfın kurucu üyesidir.

www.meksa.org.tr

TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir.

www.tesev.org.tr

Türkiye Sakatları Koruma Vakfı 1982 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Vakıf, sakatların sosyal, ekonomik durumunu düzeltici, mesleki ve tıbbi rehabilitasyonu sağlayıcı, istihdamlarına yardımcı, sakatlıkları önleyici, sanatsal, spor ve kültür çalışmaları ve bilimsel faaliyetlerde öncülük ve teşvik edici, sakatları üretici duruma yönlendirici çalışmalarda bulunuyor. Buna ek olarak, toplumsal uyumlarını sağlamakta, projeler geliştirmekte ve sosyal yardım yapmakta etkin rol oynuyor.

Konfederasyonumuz, vakfın kurucu üyesidir.