TİSK İNTERNET SİTESİ 
KVK AYDINLATMA METNİ 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) olarak, resmi internet sitemiz olan www.tisk.org.tr adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. 

1.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
www.tisk.org.tr adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere, ilgili sayfadaki bilgileri doldurmanız halinde isim, soyisim, e-mail adresi ve tarafınızca paylaşılan iletişim bilgileriniz gibi bu sitenin kullanımına bağlı olarak paylaştığınız ve/veya sistem tarafından otomatik ulaşılan kişisel verileriniz  6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 
Kişisel verileriniz, www.tisk.org.tr  tarafından sunulan içerikleri kullanabilmeniz ve www.tisk.org.tr
adresinin kullanımına ilişkin bilgilerin raporlanabilmesi amacı ile işlenmektedir.

2.    Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz; yukarıda bahsedilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda www.tisk.org.tr adresi üzerinden verilen hizmetin teminini tesis etmek ve Konfederasyon faaliyetlerimizin yürütülmesinin temini amacıyla reklam ajansları, IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb iş ortaklarıyla, Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

3.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, elektronik ortamda toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

4.    Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre TİSK’in Söğütözü Mahallesi Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok Kat:28 Çankaya Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.