A. ULUSAL DÜZEYDE TEMSİL

Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş olan Konfederasyonumuzun temsil fonksiyonunu yürüttüğü başlıca yurt içi kuruluşlar:

Arabuluculuk Kurulu

Hukuk Politikaları Kurulu Çalışma Grupları

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonları

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışma Hayatı Çalışma Grubu

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Çalışma Meclisi

Üçlü Danışma Kurulu

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

Yüksek Hakem Kurulu

Resmi Arabulucu Seçici Kurulu

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul

Engelli ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen İşverenlerden Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon

Asgari İşçilik Tespit Komisyonları

İaşe Bedeli Tespit Kurulu

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Tozla Mücadele Komisyonu

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi

Tehlike Sınıfları Komisyonu

Ulusal İstihdam Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Meslek Danışma Komisyonu

İş Gücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

Özürlüler Yüksek Kurulu

Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu

Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu

AB Eğitim ve Gençlik Programları Danışma Kurulu

İl Koordinasyon Kurulları

Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu

Türkiye Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komitesi

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Danışma Kurulu

Tüketici Konseyi

İstişare Konseyi

Adalet Komisyonu

Plan ve Bütçe Komisyonu

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı (TİSK MCV) Mütevelli Heyeti

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Genel Kurulu

MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Mütevelli Heyeti

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC)

B. ULUSLARARASI DÜZEYDE TEMSİL

TİSK, Türk işverenleri ve özel sektörünü, birçok önemli ulusal ve uluslararası kuruluşun organlarında temsil eder.

1919’da kurulan ve 1946 yılında kazandığı yeni statüyle Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı ilk ihtisas kuruluşu olma özelliği taşıyan ILO, tam istihdama ulaşılmasına, sosyal korumanın sağlanmasına, yaşam standartlarının yükseltilmesine, çalışanların düzgün işlerde çalıştırılmasına ve kalkınmanın sağladığı imkanlardan herkesin eşit şekilde yararlanmasına yönelik politikaların uygulanmasını sağlar. Bu amaçla ILO, temel insan hak ve hürriyetleri, istihdam ve eğitim politikaları, çalışma şartları, sosyal güvenlik ve diğer sosyal konular hakkında sözleşme ve tavsiyeler kabul eder.

Ülkemizin de üye olduğu ILO’nun 176 üyesi bulunur. Bünyesinde hükümet, işçi ve işveren kesimlerinin temsil eder.

ILO’nun Genel Kurul niteliğindeki en üst karar organı olan ve her yıl Haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Konferansı’na Konfederasyonumuz, Türk işverenlerini temsilen katılır. Ayrıca Konfederasyonumuz, Türkiye’deki iş gücü piyasası ve çalışma hayatı hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini ILO’ya, ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesi (ILO CEACR) rapor süreçleri başta olmak üzere, resmi yollardan iletir.

www.ilo.org

1920 yılında Cenevre’de kurulan ve 150’den fazla ülkede, 155’den fazla işveren teşkilatını temsil eden IOE, bu kapsamda dünyadaki en büyük işveren topluluğudur.

ILO, BM ve G20 başta olmak üzere bütün küresel oluşumlarda istihdam, sosyal politika, ticaret ve girişimcilik alanlarında yürütülen çalışmalara işverenleri temsilen katılan IOE, bu platformlarda işveren menfaatlerini savunur.

www.ioe-emp.org

1958 yılında Brüksel’de kurulan BusinessEurope, Avrupa’daki 35 ülkeden 40 işveren örgütünün üyesi olduğu, bölgesel işveren teşkilatıdır. Konfederasyonumuzun 1988 yılında üye olduğu BusinessEurope, Avrupa’daki işletmeleri temsilen, bu işletmelerin performanslarını etkileyebilecek her konuda işveren menfaatlerini savunur. Avrupa Birliği’nin (AB) politika çalışmalarına işveren temsilcisi, sosyal taraf olarak katılır ve Avrupa işverenlerini küresel platformlarda temsil eder.

www.businesseurope.eu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi 37 ülkeden 45 işveren örgütünün asil üye olduğu BIAC’ın temel amacı, OECD nezdinde iş dünyasını temsil etmek ve OECD çalışma ve politikalarında işveren ve özel sektör menfaatlerinin gözetilmesini sağlamaktır.

Merkezi Paris’de bulunan BIAC’a Konfederasyonumuz, 1989 yılında üye oldu.

www.biac.org

Avrupa Birliği’nin Akdeniz politikasını güçlendirme önerisinin Avrupa Konseyi tarafından kabulü üzerine 1995 yılında başlayan süreç sonucunda 1-2 Mart 2002 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 5.Avrupa-Akdeniz Özel Sektör Zirvesi’nde “Akdeniz İşveren Konfederasyonları Birliği (Union of Mediterranean Confederations of Enterprises – BUSINESSMED)” kuruldu.

Merkezi Tunus’da olan BUSINESSMED’in temel amacı, bölgedeki özel sektör aktörleri arasında koordinasyon ve iş birliğini artırmak ve bölge ülkeleri arasındaki üretim ve ticaret ilişkilerini geliştirmektir.

www.businessmed-umce.org

16 Kasım 1995 tarihinde Türkiye – AB Ortaklık Anlaşması’nın 27. maddesi çerçevesinde oluşturulan KİK, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi üyeleri ile Türkiye’deki sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirir.

KİK, ülkemizin AB ile bütünleşmesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye – AB Ortaklık Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulunur ve AB ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal çıkar grupları arasında diyalog ve iş birliğini geliştirir.

Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN), çalışma yaşamının hızla dönüştüğü ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin sürekli değiştiği günümüzde, iş gücü ve yetkinlik eksikliğini önlemenin ve genç işsizliğini azaltmanın en etkin yollarından biri olan işbaşında öğrenme fırsatlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla lOE, BIAC ve ILO öncülüğünde 2013 yılında kuruldu.

GAN, her ülkedeki farklı ekonomik, kültürel ve kurumsal farklılıklara uygun biçimde, ulusal düzeyde daha etkin savunuculuk yapılmasını sağlamak için ulusal ağların kurulması sürecini başlattı. Bu bağlamda dünyadaki ilk ulusal ağ olan GAN Türkiye, 25 Şubat 2015 tarihinde Konfederasyonumuz önderliğinde kuruldu.

www.gan-global.org

Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA), AB tarafından kurulmuş, hükümetler ile özel sektör, sosyal taraflar, odalar, mesleki ve teknik eğitim sağlayıcıları, gençlik ve düşünce kuruluşlarını bir araya getiren bir platformdur. 2013 yılında kurulan ve Konfederasyonumuzun 2015’te üye olduğu birliğin temel amacı, Avrupa’da işbaşında eğitimin kalitesinin ve imajının güçlendirilmesidir.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147

Sorumlu iş uygulamalarının ve BM değerlerinin iş dünyası ve çalışma yaşamında gözetilmesini teşvik etmek amacıyla 2000 yılında çalışmalarına başlayan UNGC; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında formüle edilmiş on ilkeye uyulması için şirketler ve özel sektör kuruluşlarına çağrıda bulunur.

160’dan fazla ülkeden 13.000’i aşkın şirket ve özel sektör kuruluşunun üye olduğu UNGC, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olma özelliği taşır.

Merkezi New York’ta bulunan UNGC, ülkelerdeki yerel ağlar aracılığıyla faaliyetlerini sürdürür. 2002 yılından bu yana faaliyette bulunan Global Compact Türkiye Ağı, 2013 yılında Konfederasyonumuz ve TÜSİAD ortaklığıyla resmi bir platform olarak kuruldu.

www.unglobalcompact.org