TEMSİL FONKSİYONU

A. ULUSLARARASI DÜZEYDE TEMSİL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri, değişik platformlarda önemli ulusal ve uluslararası kuruluşun organlarında temsil etmektedir. Konfederasyonun bu temsil fonksiyonu aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)

1919’da kurulan ve Birleşmiş Milletlere bağlı bir ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın amacı, çalışma şartlarını uygun normlara bağlamak ve böylece evrensel ve sürekli çalışma barışının sağlanmasına yardı mcı olmaktır. Ülkemizin de üye olduğu ILO’nun 176 üyesi bulunmaktadır. Bu kuruluşun en büyük özelliği, çalışmalara işveren ve işçi delegelerinin hükümet delegeleri ile birlikte katılmalarıdır.

ILO, temel insan hak ve hürriyetleri, istihdam ve eğitim politikaları, çalışma şartları, sosyal güvenlik ve diğer sosyal konular hakkında sözleşme ve tavsiyeler kabul etmektedir.

Konfederasyonumuz ILO’nun Genel Kurul niteliğindeki en üst karar organı olan ve her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma Konferanslarına ve ayrıca üçlü yapıdaki Sanayi Komisyonlarına ve belirli dönemlerde düzenlenen Uzmanlar Üçlü Teknik Toplantılarına katılmaktadır.

2. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)

Konfederasyonumuzun üye olduğu Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), 1920 yılında kurulmuştur. Halen 120 ülkenin ulusal düzeydeki 126 işveren teşkilatı bu kuruluşa üyedir. Özel teşebbüsü geliştirmeyi hedeflemiş olan IOE, işverenlerin sosyal konulardaki menfaatlerini savunan ve onları uluslararası düzeyde temsil eden en üst kuruluştur.

3. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE)

1958 Yılında Brüksel’de kurulan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu(BUSINESSEUROPE)’nun amacı, üye Avrupa ülkeleri işveren kuruluşları tarafından temsil edilen girişimlerin ortak çıkarlarını koruyacak ekonomik ve sosyal politikalar geliştirmek, Avrupa Birliği nezdinde üye işveren kuruluşları arasındaki dayanışmayı kurmak ve işbirliği içinde çalışabilmelerine yardımcı olmaktır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer Avrupa ülkelerinin işveren konfederasyonlarının üye bulunduğu bu uluslararası düzeydeki işveren kuruluşuna, Konfederasyonumuz da 1.1.1988 tarihinde üye olmuştur.

BUSINESSEUROPE’a üyelik ile Konfederasyonumuz, bu kuruluş aracılığıyla Türkiye’yi Avrupa Komisyonu, dolayısıyla AB içinde temsil etme görevini üstlenmiştir.

4. OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC)

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin bir ihtisas kuruluşu olan BIAC’a Konfederasyonumuz 1.1.1989 tarihinde üye olmuştur.

BUSINESSEUROPE’a üye tüm Avrupa ülkeleri dışında ABD, Kanada, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin işveren teşkilatlarını da bünyesinde toplayan BIAC’ın amacı, İş Alemi’ni OECD nezdinde temsil etmek, üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm getirmektir. Bu doğrultuda uluslararası alanda iktisadi ve sınai konularda toplantı, seminer ve sempozyumlar organize ederek üye ülke sanayicilerine ve işadamlarına katkıda bulunmaktadır.

5. Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED)

Avrupa Birliği’nin Akdeniz politikasının güçlendirilmesi önerisinin Avrupa Konseyi tarafından kabulü üzerine 1995 yılında başlayan süreç sonucunda 1-2 Mart 2002 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 5.Avrupa-Akdeniz Özel Sektör Zirvesi’nde “Akdeniz İşveren Konfederasyonları Birliği (Union of Mediterranean Confederations of Enterprises – BUSINESSMED ) kurulmuştur.

Türkiye, Cezayir, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’u temsil eden işveren örgütleri tarafından kurulan BUSINESSMED’e üyelik kararı Konfederasyonumuzun XXII.Genel Kurulu’nda alınmıştır.

Konfederasyonumuzun 1988 yılından bu yana üyesi bulunduğu BUSINESSEUROPE tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonunca mali destek verilen UNIMED (Akdeniz İşveren Kuruluşları İşbirliği) Projesi çerçevesinde kurulan BUSINESSMED’in temel amacı, bölgede özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak 2010 yılına kadar oluşturulması öngörülen “Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi”ni kolaylaştırmak, bu sayede üretim ve ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasıdır.

6. Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi (KİK)

16 Kasım 1995 tarihinde Türkiye – AB Ortaklık Anlaşması’nın 27. maddesi çerçevesinde oluşturulan KİK, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi üyeleri ile Türkiye’deki sosyal tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini biraraya getirmektedir.

KİK, ülkemizin AB ile bütünleşmesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye – AB Ortaklık Konseyi, Avrupa Parlementosu ve Avrupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulunmakta; AB ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal çıkar grupları arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmektedir.

Yılda iki kez toplanmakta olan KİK, bugüne kadar Türkiye – AB Müzakere Sürecinde Sivil Toplumun Katılımı, sivil toplum diyaloğuna engel olan vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, kırsal kalkınma, bölgesel gelişme, kadın istihdamı, sendikal haklar, özürlülerin toplumla entegrasyonu, KOBİ’ler, ARGE, sosyal diyalog konularını ele almış ve ortak raporlar üretmiştir.

7. Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN)

Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (lOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC) öncülüğünde, ILO’nun desteğiyle 2013 yılında kurulmuştur.

Konfederasyonumuz, kurulduğu tarihten bu yana GAN’a üyedir.

B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı olma özelliğini taşıyan GAN, özellikle işbaşında eğitim fırsatları ile gençlerin becerilerini ve istihdamını artırmak için iş dünyasını teşvik eden bir birliktir.

GAN, farklı ekonomik, kültürel ve kurumsal ihtiyaçların karşılanması ile ulusal düzeyde kamu politikalarında ve mevzuatta etkinliğin sağlanması için ülkeler bazında Ulusal Ağların kurulması sürecini başlatmış ve dünyadaki ilk Ulusal Ağ olan GAN TÜRKİYE, 25 Şubat 2015 tarihinde Konfederasyonumuz kanalıyla kurulmuştur.

8.Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA)

Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA), Avrupa Birliği tarafından kurulmuş, hükümetler ile özel sektör, sosyal taraflar, odalar, mesleki ve teknik eğitim sağlayıcılar, gençlik ve düşünce kuruluşlarını biraraya getiren bir platformdur. Birlik Avrupa Sosyal tarafları (ETUC, BusinessEurope, UEAPME ve CEEP), Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi Başkanlığı tarafından 2013 yılının Temmuz ayında kurulmuş, AB Üyesi Ülkeler tarafından yayınlanan Konsey Deklarasyonu ile desteklenmiştir. Birliğin temel amacı Avrupa’da işbaşında eğitimin kalitesinin ve imajının güçlendirilmesidir. Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Birlik ulusların ve paydaşların taahhütlerin uygulanması ile başarıya ulaşmaktadır. Konfederasyonumuz Kasım 2015’te EAfA’ya üye olmuştur.

B. ULUSAL DÜZEYDE TEMSİL

Türk İşverenleri’ni endüstri ilişkileri alanında yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş olan Konfederasyonumuzun temsil fonksiyonunu yürüttüğü başlıca yurtiçi kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:

 • Ekonomik ve Sosyal Konsey
 • Çalışma Meclisi
 • TBMM’nin ilgili Komisyonları
 • Yüksek Hakem Kurulu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
 • Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
 • Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
 • İl Koordinasyon Kurulları
 • Tüketici Konseyi
 • Üçlü Danışma Kurulu
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Özürlüler Yüksek Kurulu
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz Değerlendirme Kurulu
 • Mesleki Eğitim Kurulu
 • Meslek Danışma Komisyonu
 • Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları
 • İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
 • Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, Özürlüler vs.)
 • MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • İaşe Bedeli Tespit Kurulu
 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul
 • Sakat ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen İşverenlerden Kesilen Para Cezalarını
  Değerlendirme Kurulu
 • Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları
  Kullanmaya Yetkili Komisyon
 • Resmi Arabulucu Seçici Kurulu
 • Asgari İşçilik Tespit Komisyonları
 • Vergi Konseyi
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
 • Tozla Mücadele Komisyonu
 • İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyonu
 • Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu
 • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Genel Kurulu
 • İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü