Ortak Paylaşım Forumu 2022 Hedefleri ve Ortak Açıklama Değerlendirme Metni

TÜRK-İŞ ve TİSK olarak gelenekselleşen Ortak Paylaşım Forumu’nun dördüncüsünde Çalışma HayatındaSürdürülebilirlik odağında “Birlikte Mümkün” diyerek yeniden bir aradaydık. Üreten, değer yaratan çalışma arkadaşlarımızın, işletmelerimizin, sektörlerimizin ve ülkemizin refahını artırmak için ortak akıl ve sosyal diyalog ile çözüm üretmenin gücüne gönülden inanıyoruz.

Çalışma hayatında dijital dönüşüm ihtiyacına ek olarak yeşil mutabakat gibi somut yükümlülükler ile önemi giderek artan yeşil dönüşüm ve ikiz dönüşüm kavramlarını önemsiyoruz. Sektörlerimizi bu dönüşüme hazırlamak için teknoloji, çevre ve toplum odaklı bütünsel stratejilere ve uygulamalara gereksinim duymaktayız. Sektörlere özel sürdürülebilirlik yol haritalarının çıkarılması, gerekli dönüşüm aksiyonlarının kamu ile özel sektörün iş birliği içinde uygulanması önem arz etmektedir. Bu süreçte öncü konumda yer alacak işletmelerin desteklenmesi ve özendirilmesi ortak beklentimizdir. 

Çalışma hayatının sürdürülebilirliğinde en önemli göstergemiz olan iş gücünün sürekliliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Ülkemizin daha da güçlenmesi ve rekabet gücünün artması için bu alanda gelişim sağlamak ortak amacımızdır. Bilhassa gençlerin ve kadınların işgücü piyasasında istihdamlarını arttıracak programların hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. 

Geçtiğimiz sene Forumda İşimizin Yarınını konuştuk. Beraberce başta gençlerimiz ve kadınlarımız, tüm iş gücümüzü İşimizin Yarınına hazırlayacak kamu özel sektör ortaklığında programlar tasarlıyoruz. Bunun ilk örneklerinden MEXT Bil-İşim Projesi Bakanlığımız, İŞKUR ve MESS iş birliğinde hayata geçti. İşgücümüzü ve işgücüne katılımını artırmayı hedeflediğimiz grupları ikiz dönüşümün getireceği yetkinliklerde yetiştirip istihdama kazandıracağımız sivil toplum ve özel sektör inisiyatifindeki aktif işgücü programlarına ihtiyaç artmaktadır. Bu tip programların kamu desteği ile ölçeklendirilmesi ve yaygınlaştırılması önemlidir. 

Gençlerin ve kadınların istihdama katılımını artırmak için sağlanan desteklerin kolaylaştırılması, artırılması, mevcut iş gücümüzün dönüşümü için aracılık eden kurumların desteklenmesi ortak beklentimizdir.

Son olarak, kayıt dışı istihdam ve ekonomi hepimizin ortak sorunudur. Devletimize milyarlarca lira kaynak kaybına yol açarak etik ve ahlaklı şekilde çalışan ve üreten çalışma arkadaşlarımıza ve işletmelerimize zarar vermekte ve haksız rekabet ortamı yaratmaktadır. Kayıt dışı sorununa yönelik bütüncül ve kapsamlı bir çözüm stratejisi ile yaklaşılması çalışma hayatına büyük katkı sunacaktır.

Sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde kayıt dışı istihdamın olamayacağı gerçeğinden hareketle, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kayıtlı ve örgütlü işletmelerin desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu işletmeleri ayrıştıracak “Beyaz Bayrak” uygulamasının özendirici somut destekler içerecek şekilde hayata geçirilmesi bu sene de ortak beklentimizdir. 

Yaptığımız tüm çalışmalarda katkılarını ve desteğini bizlere sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin liderliğindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza ve tüm kurumlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Ortak beklentilerimizi aktardığımız çalışma yaşamımızın hayati bu konularında kamunun da desteği ile üçlü sosyal diyalogun ayrılmaz parçaları olarak “Birlikte Mümkün” diyerek başarıya ulaşacağımıza olan inancımız tamdır.