Ortak Paylaşım Forumu 2021 Hedefleri ve Ortak Açıklama Değerlendirme Metni

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak Ortak Paylaşım Forumu 2021’de İşimizin Yarınına hazırlanmak, üreten ve değer yaratan çalışma arkadaşlarımızın, işletmelerimizin, sektörlerimizin ve ülkemizin refahını ve gücünü artırmak için tek yolun ortak akıl ve sosyal diyalog ile çözüm üretmek ve “Birlikte Mümkün” demek olduğuna inanıyoruz.

İşimizin Yarını ve İşgücü Dönüşümü hususunda işçi ve işveren temsilcilerince, ülke stratejilerine uygun şekilde, tasarlanan merkez ve programların nicel ve nitel olarak artması, ülkemizin mesleki yeterlilik ve teknik beceri altyapısına örnek bir model kazandırılması ve bu modele uygun özel sektör, işçi ve işveren sendikaları ve kamu ortaklıklarının kamu desteği ile yaygınlaştırılması ile ülkemizde geleceğin gerekliliklerine uygun işgücü dönüşümünün hızlandırılması geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ortak beklentimizdir.

İşimizin Yarınında gençlerimizin refahı ve istikbali hepimizin ortak sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da önemi vurgulanan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planının uygulanması ve planda hedef olarak gösterilen "2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesini, genç işgücüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesini, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimizin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesi” hedefine ulaşabilmek için özel sektör, işçi ve işveren sendikaları ve kamu ortaklığı ve desteği ile ortaya konacak somut aksiyon ve projelerin sayısının artması, geçtiğimiz yıl verdiğimiz sözlere paralel olarak hayata geçirdiğimiz Genç Dönüşüm gibi programların ölçeklendirilmesi ve yaygınlaştırılması ortak beklentimizdir. Ayrıca; kamu, işçi, işveren ve STK temsilcileri ile gençlerin dahil olduğu, disiplinler arası çalışacak ve yeni projeler hayata geçirecek bir Gençlik Komitesi kurulmasını da ortak hedef olarak belirledik.

Bir diğer önemli konu olan İşimizin Yarınında Kadın konusunda da kadınların istihdama katılımında kaydettiğimiz düşük oranları ortak sorunumuz olarak benimsiyoruz. Ülkemizin güçlenmesi ve rekabet gücünün artması için bu alanda gelişim sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamın tüm alanlarında toplumsal hayata katılımları ile işgücü piyasasında istihdamları ile istihdamda kalma sürelerini arttıracak programların hayata geçirilmesi ve sayılarının artırılması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ortak beklentimizdir.

Yetkinlikleri uygun genç kadınlarımızın iş dünyasının beklentilerine uygun olarak mesleki eğitim almaları ve istihdama kazandırılmaları; ekonomik ve sosyal bütün işkollarında kadın çalışan sayısını artıracak kota uygulamaları gibi kuralların, başta kamu yönetimi olmak üzere iş yaşamının tüm alanlarında uygulanması ortak hedefimizdir.

Kadınların yöneticilik pozisyonlarındaki temsillerinin artırılmasını desteklemek amacıyla, geleceğin liderleri olmaya uygun yetkinlikler taşıyan genç üniversite öğrencisi kızlar ile genç kadın çalışanların liderlik vasıflarını ve özgüvenlerini destekleyecek bir eğitim programını, Genç Kadın Liderler Programını uygulamaya aldık. Genç kadınların kişisel gelişimlerine destek sağlayacak benzer programların kamu desteği ile ölçeklendirilmesi ve yaygınlaştırılması ortak beklentimizdir.

Ayrıca, çalışma hayatını direkt ve dolaylı etkileyen tüm konularda kamu, işçi, işveren ve STK temsilcilerinin dahil olduğu ve disiplinler arası çalışacak ortak bir kadın komitesini hayata geçirdik. Kadına şiddet başta olmak üzere, kadınların her alanda güçlendirilmesi ile hepimizin ortak sorunu olan tüm konular üzerinde çalışmak amacıyla toplanan bu komitenin ilgili kamu kuruluşlarımıza girdi sağlayacak çıktılar üretmesi ve etkinliğini artırması da ortak hedefimizdir.

Son olarak, kayıt dışı istihdam ve ekonomi hepimizin ortak ve derin sorunudur. Devletimize milyarlarca lira kaynak kaybına yol açan, etik ve ahlaklı şekilde çalışan ve üreten çalışma arkadaşlarımıza ve işletmelerimize zarar veren, haksız rekabet ortamı yaratan bu soruna bütüncül ve kapsamlı bir çözüm stratejisi ve eylem planı ile yaklaşılması ortak beklentimizdir.

Sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde kayıt dışı istihdamın olamayacağı gerçeğinden hareketle, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak sendikal örgütlenmenin olduğu işyerlerine destek verilmesi ortak talebimizdir. Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kayıtlı ve örgütlü işletmeleri destekleyecek ve bu işletmeleri ayrıştıracak “Beyaz Bayrak” uygulamasının bu sene içinde hayata geçirilmesi ortak beklentimizdir.

Ortak beklentilerimizi ve hedeflerimizi aktardığımız bu hayati konularda kamunun da desteği ile üçlü sosyal diyalogun ayrılmaz parçaları olarak “Birlikte Mümkün” dediğimiz her işte başarıya ulaşacağımıza olan inancımız tamdır.