ÜYE VE KURUCU OLDUĞU VAKIFLAR

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, TİSK, İşveren Sendikaları, iş dünyasının önde gelen şirketleri ve iş insanları tarafından 12 Temmuz 1985 tarihinde kurulmuştur.

Uzuv kopmaları ile sonuçlanan iş kazalarında, çalışanların modern tıbbın ve mikrocerrahi alanının sunduğu tüm imkânlardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla kurulan vakıf, “İşçilerimizi kaderleriyle baş başa bırakmayacağız” mottosuyla hareket etmektedir. 

İş kazaları sonrası çalışanlara gerekli rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi ve yeniden çalışma hayatına kazandırılabilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiren vakıf, aynı zamanda iş kazalarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin farklı organize sanayi bölgelerinde eğitimler düzenleyen vakıf, talep eden işveren sendikalarına da eğitimler vermekte, iş sağlığı ve güvenliğinin zorunluluk değil, bir kültür olarak benimsenmesini hedeflemektedir. 

Türkiye’de mikrocerrahi konusunda uzmanlaşmış cerrah sayısının artırılması amacıyla, bu alanda kendisini geliştirmek isteyen cerrahları yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen kurslara gönderen vakıf, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine de cihaz ve ekipman bağışları yapmaktadır.

Mülkiyeti TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’na ait olan Acıbadem Maslak Hastanesi, vakfın yönlendirdiği hastalara mikrocerrahi ve rekonstrüksiyon ünitelerinde %50 indirim uygulamaktadır. 

Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı Rıza Kutlu Işık’tır. Yönetim Kurulu Necmettin Öztemir (Başkan), M. Sinan Abeş (Başkan Yardımcısı), M. Feridun Uzunyol (Başkan Yardımcısı), Dr. Mücahit Atmanoğlu, Av. Başar Ay, Özgür Barut, Metin Emiroğlu, Barış Haşemoğlu, Prof. Dr. Türker Özkan, Dr. H. Serdar Şardan, Av. Hakan Yıldırımoğlu’ndan oluşmaktadır.

 

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler hakkında Türk iş dünyası ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 1965 yılında İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana düzenlediği seminerler, konferanslar, paneller; yayımladığı araştırmalar; yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri; yerli ve yabancı kuruluşlarla sürdürdüğü yakın iş birliği ile İKV, ülkemizde olduğu kadar AB nezdinde de AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında saygın ve etkili bir ihtisas kuruluşu haline gelmiştir.

İKV, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak zaman içerisinde faaliyet alanını genişletmiş, mütevelli kurum ve vakıf destekçilerinin sayısını arttırmıştır. Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de düzenlenen Zirve Toplantısı’nda, Türkiye’nin AB üyeliğine aday bir ülke olduğunun teyidi ile birlikte İKV, faaliyetlerini üyelik sürecinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yoğunlaştırmış; Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarından aldığı destekle, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili konularda özel sektörün AB ve kamu ile ilişkilerindeki koordinasyon görevini de üstlenmiştir.

 

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV)

İktisadi Araştırmalar Vakfı, genel konuların yanında, Türkiye‘nin ekonomik, sosyal ve mali sorunlarını araştırmak, bunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla 1962 yılında kurulmuş, çalışmalarını başarıyla sürdüren Türkiye’nin en eski ve köklü kuruluşlarından biridir.

Küreselleşmenin ön plana çıktığı günümüzde, ekonomik, sosyal ve mali konularda ortaya çıkan değişimleri bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak suretiyle takip etmek ve bu değişimlerin uygulama imkânlarını araştırmak için, bilim insanları ve uzmanların katıldığı uluslararası ve ulusal seminerler, açık oturumlar, konferanslar ve basın toplantıları düzenlemek ve bunları kitap/broşürler halinde yayınlamak suretiyle çeşitli yayınlarla kamuoyuna duyurmak vakfın en önemli hedefidir.

 
 

Türkiye Sakatları Koruma Vakfı

Türkiye Sakatları Koruma Vakfı 1982 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Vakıf; sakatların sosyal, ekonomik durumunu düzeltici, mesleki ve tıbbi rehabilitasyonu sağlayıcı, istihdamlarına yardımcı, sakatlıkları önleyici, sanatsal, spor ve kültür çalışmaları ve bilimsel faaliyetlerde öncülük ve teşvik edici, sakatları üretici duruma yönlendirici çalışmalarda bulunmakta, toplumsal uyumlarını sağlamakta, projeler geliştirmekte ve sosyal yardım yapmaktır. Konfederasyonumuz, vakfın kurucu üyesidir.

 

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir.

 

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA)

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), özel hukuk hükümlerine göre 1985 yılında kurulmuş kamuya yararlı bir vakıftır. Kuruluşundan bu yana, Türkiye’de işgücü piyasasının ihtiyaç ve standartlarını dikkate alan, uygulamalı bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve yayılması için çaba harcamaktadır. Ulaşmak istediği hedef, mesleki eğitim ile istihdam arasında bir bağ kurulmasıdır.

Bu amaçla “işletmeler üstü eğitim merkezleri” kurulmakta, donatılmakta ve işletilmektedir. Bu tür çalışma, mesleki eğitim ve istihdamla ilgilenen bütün kuruluşların katılımını ve katkısını gerektirdiği için, bu nitelikteki kuruluşlar MEKSA Vakfı ile iş birliği yapmakta ve yönetim kurulunda temsil edilmektedirler. Konfederasyonumuz, vakfın kurucu üyesidir.