TEMEL İLKELER

 • Çalışma barışının sağlanması için başta Atatürk İlkeleri olmak üzere; ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milli egemenlik, milli güvenlik, kamu yararı ve kamu düzeninin sağlanması ile cumhuriyetin ve demokrasinin korunması ilkelerini temel alanlarda faaliyet göstermek.
 • Laik, tam bağımsız parlamenter ve demokratik rejimi tüm gücüyle desteklemek.
 • Hür teşebbüs ve serbest ekonomi anlayışını laik, tam bağımsız parlamenter rejimin parçası olarak desteklemek.
 • İşverenlerin ve konfederasyona üye sendikaların çalışma ilişkilerinden doğan ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini, mevzuat çerçevesinde geliştirmek.
 • Konfederasyonun temsil ettiği üye sendikalar başta olmak üzere, işverenlerin ekonomik ve sosyal alanlarda karşılaştıkları temel sorunları gidermek ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hükümet nezdinde istişarelerde bulunmak. 
 • İşveren ve işçi tarafları arasında uzlaşmaya dayalı, çalışma barışını sağlayarak endüstri ilişkilerinin daha güçlü, istikrarlı ve dengeli bir anlayışla yürütülmesi için taraflarla sosyal diyaloğu ve uzlaşmayı  sağlamak.
 • Üretimin, verimliliğin ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak.
 • Fiyat istikrarına, ihracatın geliştirilmesine, ek istihdam yaratılmasına katkıda bulunmak.
 • Nitelikli işgücünün arttırılarak mesleki ve teknik eğitime destek vermek.
 • Ulusal çıkarlar, ekonomide verimliliğin arttırılması hedefleri çerçevesinde özelleştirmeyi desteklemek.
 • Üretim ve istihdam artışları ile tasarruf ve yatırımları özendirecek vergi sistemini savunmak.
 • İşverenlerin lehine olan teşvik uygulamalarını desteklemek ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen çağdaş sanayileşmeyi hedef almak.
 • Sanayi politikası ile uyumlu, çevre politikası ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli faaliyetleri sürdürmek.
 • İşveren kesimi olarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için üstüne düşen görev ve ödevleri yerine getirmek, Batı Dünyası ile bütünleşmenin önemini, ulusal ve uluslararası her platformda savunmak.