İŞ BİRLİKLERİ

KÜRESEL İŞBAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) VE
KÜRESEL İŞBAŞINDA EĞİTİM TÜRKİYE AĞI (GAN TÜRKİYE)

Küresel kriz sonrasında giderek artan genç işsizliği sorunu G20 kapsamında kurulan işveren kanadı B20 ve işçi kanadı L20’nin de önemli bir gündem maddesi olmuş, 2013 yılında B20 ve L20 tarafından “Nitelikli İşbaşında Eğitimin Temel Unsurları” konusunda ortak bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu çerçevede gençlerin eğitim hayatından işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC) tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) desteği ile 2013 yılında Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) kurulmuştur.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan GAN’ın Sekretaryası Cenevre’de bulunmaktadır.

GAN’ın amacı, küresel çapta genç işsizliğine çözüm bulmak ve iş dünyasına gerekli beceriye sahip işgücünü sağlayabilmektir.

GAN TÜRKİYE’nin Kuruluşu ve Amacı

GAN, farklı ekonomik, kültürel ve kurumsal ihtiyaçların karşılanması ile ulusal düzeyde kamu politikalarında ve mevzuatta etkinliğin sağlanması için ülkeler bazında Ulusal Ağların kurulması sürecini başlatmıştır.

Türkiye’de, TİSK kanalıyla bir Ulusal Ağ oluşturulmasına karar verilmiş ve 25 Şubat 2015 tarihinde GAN TÜRKİYE kurulmuştur. Söz konusu Ağ’ın Açılış ve İmza Töreni, G20 Başkanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle 25 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Kaliteli İşbaşında Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı” kapsamında gerçekleştirilmiştir.

İmza Töreni’nde GAN TÜRKİYE Kurucu Üyesi sıfatıyla katılan ilk 21 Şirket’in CEO’ları, GAN’ın 3 temel prensibine imza atmıştır.

GAN Üyelerinin benimsemeleri gereken üç temel prensip şunlardır:

  • Şirketlerin işbaşında eğitime katılma ve destekleme konusundaki taahhütlerinin ve görünürlüklerinin güçlendirilmesi,
  • İşbaşında eğitim konusundaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
  • Bilgi paylaşmak, ortaklıkları güçlendirmek ve uluslararası işbirliklerini artırmak için küresel ve ulusal düzeylerde kurulan ağların desteklenmesi.

GAN kapsamında ilk ulusal ağ TİSK tarafından Türkiye’de kurulmuştur.

Mayıs 2018 tarihi itibariyle GAN TÜRKİYE’yeye üye 36 şirket bulunmaktadır.

İŞKUR ile “İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü”

2 Nisan 2015 tarihinde Hükümetimizce açıklanan “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi”nde, İşbaşında Eğitim Programlarına yeni teşvikler sağlandığı duyurulmuştur.

Söz konusu teşviklerden öncelikli olarak yararlanmak ve İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim Programı (İEP)” dahilinde iş birliği yapmak amacıyla İŞKUR ile GAN TÜRKİYE adına TİSK arasında “İşbaşı Eğitim Programı İş birliği Protokolü”, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu ve İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı tarafından, 13 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.

Protokolün amacı, işsizlerin ve özellikle her kademedeki yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin mesleki deneyim eksikliğini gidermeyi ve işverenlerin istihdam etmeyi planladıkları kişileri iş başında tanımalarını ve eğitmelerini öngören İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim Programı” kapsamında, İŞKUR ile GAN TÜRKİYE adına TİSK’in yapacağı işbirliğini düzenlemektir.

Söz konusu Protokol 16 Şubat 2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Sayın Cafer Uzunkaya ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kudret Önen tarafından imzalanarak yenilenmiştir.

www.ganturkiye.org

 

Gençlerin Çalışma Hayatından Beklentileri Araştırması

İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurul tarafından fonlanan Gençlerin Çalışma Hayatından Beklentileri Araştırması, konfederasyonumuz tarafından yürütülmektedir. Projenin amacı, Türkiye’de 50 ve daha fazla kişinin istihdam edildiği işyerlerinde çalışan genç (18-29 yaş) işgücünün, çalışma hayatına ilişkin görüşlerini ve çalışma hayatından beklentilerini incelemek, gençlerin çalışma hayatından beklentileri üzerine bir araştırma raporu hazırlamak ve işletmelerin çalışma barışını güçlendirecek ve işgücü verimliliğini yükseltecek kendilerine özgü modeller geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Projenin uygulama alanı coğrafi olarak Türkiye genelidir. Araştırma 50 ve daha fazla çalışanı olan, sanayi ve hizmet sektörlerindeki konfederasyonumuz üyesi işveren sendikalarına bağlı işletmeleri kapsayacaktır. Araştırma kapsamında belirtilen örneklem ile web tabanlı anket uygulaması ve yüz yüze odak grup çalışmaları gerçekleştirilecek olan projede, çıktılar işverenlere tavsiye niteliğinde raporlanacaktır. Araştırma bulguları, 2018 Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması’nda öğrenci ve genç profesyonellerden elde edilen içgörüler ile bir araya getirilerek özet şeklinde sunulacaktır.

 

İSG Sanal Gerçeklik Merkezi

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı desteği ile konfederasyonumuz tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında İSGÜM bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sanal Gerçeklik Merkezi açılacaktır. Çalışmalarına başlanan merkezde, en çok kaza meydana gelen 5 sektör çerçevesinde İSG eğitimi verilmesi adına sanal gerçeklik senaryoları hazırlanacaktır. Bu kapsamda donanım ve yazılım ekipmanlarının 2019 yılı ilk dönemi içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

İSG Forum Tiyatro Etkinlikleri

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı desteği ile konfederasyonumuz tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında üye işveren sendikalarımıza bağlı işletmelerde, Akademika firması aracılığı ile İSG Forum Tiyatro etkinlikleri düzenlenmektedir. İSG kültürünün yerleşmesi, farkındalık yaratma, güvenilir davranışların tutum olarak belirlenmesi ve riskli davranışların ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir etkinlik olan İSG forum Tiyatro Etkinliği ile çalışanlar, bir kurgu içerisinde riskli davranışları gözlemleyip bunların yerine sergilenmesi gereken güvenli davranışlar konusunda deneyim elde ediyor. Forum tiyatro oyununda sergilenen riskli davranışlar izleyicilerle foruma açılıyor ve daha sonra izleyiciler oyuncularla yer değiştirip güvenli davranışları deneyimliyor. Bu çerçevede, Ekim-Kasım-Aralık 2018 döneminde, toplamda 50 işyerinde yaklaşık 6000 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup 2019 yılı boyunca etkinlik devam edecektir.

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika Programı Eğitimleri

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı desteği ile konfederasyonumuz tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika Programı Eğitimleri düzenlenmektedir. Üye işveren sendikalarımız ve bağlı işletmelerde çalışanlar için gerçekleştirilen ve NTSS firması aracılığı ile verilen bu eğitimler katılımcıların talepleri doğrultusunda planlanmış ve bu kapsamda Ekim-Kasım-Aralık 2018 döneminde, toplamda 80 katılımcı eğitimini tamamlamıştır. 2019 yılı boyunca eğitimler devam edecektir. NEBOSH, 1979 yılında İngiltere’de kurulmuş Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Kurulu’dur. İş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitimlerinde denklik veren kurum, bu kapsamda eğitim içeriklerini belirlemekte, sınav ve değerlendirme süreçlerini yönetmektedir. NEBOSH eğitimleri global seviyede yüksek bilinirliğe sahiptir. Alınacak sertifika, bu kursun odaklandığı ILO uygulama kuralları gibi iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili uluslararası standartlar ile çalışmak isteyen firma ve şahıslar için dünyaca tanınmış bir iş sağlığı ve güvenliği niteliğindedir.

 

Mültecilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Projesi

“Mültecilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Projesi”, konfederasyonumuz ile Danimarka İşverenleri (DI) ortaklığında gerçekleştirilecektir. Projenin amacı, mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonu konusunda iyi uygulamaların belirlenmesi, entegrasyon konusunda nasıl başarı sağlanabileceği ve karşılaşılan zorlukların tespit edilmesidir.

Proje kapsamında ayrıca, mültecilerin yoğun olduğu Türkiye, Ürdün ve Lübnan odaklı bir çalışma yapılması öngörülmektedir. 19 Kasım 2018 tarihinde imzalanan protokol ile başlayan projenin yaklaşık 3 yıllık uygulama dönemi olması planlanmıştır.